Pátý a poslední rok udržitelnosti 2016

Poslení pátý rok udržitelnosti je za námi. Uteklo to jako voda, sedm let života - sedm let práce s dětmi... bylo to velmi přínosné, děkujeme :-) Připomeňme si některá zajímavá fakta: Doba trvání projektu 1.12.2009 až 30.11.2011 Doba udržitelnosti projektu: 1.12.2011 - 30.11.2016 Do projektu se zapojilo 10 škol:

Povinná i nepovinná výuka v eCentrech

Zřízením eCenter se zvýšila dostupnost informací pro žáky, kteří doma nevlastní PC, nebo připojení na internet. V rámci udržitelnosti projektu vyplynula další funkce eCenter a to využití eCentra pro povinnou prezenční výuku. Ecentra jsou hojně využívána i pro mimoškolní přípravy. Zastaralost pořízené techniky nutí však…

Virtuální prohlídka školy v Dolní Poustevně

Základní škola a Mateřská škola v Dolní Poustevně má vlastní virtuální prohlídku! Prohlédnout si školu můžete ZDE. (Odkaz na virtuální prohlídku školy je umístěn na hlavní stránc…

Graf vývoje počtů žáku partnerských škol

Podívejte se s námi na počet žáků navštěvující partnerské školy. Datové řady v grafu mají zvyšující se tendenci, znamená to, že počty dětí na školách vzrůstají, nebo jsou na stejné výši jako loni. Ani na jedné škole nebyl zaznamenám pokles žáků. Stejně tak zůstává počet aktivních pedagogů.  

Anketa

Který školský portál je podle vás nejlépe spravován? Která část žákovské sekce Soutěžíme je nejhezčí?
ZŠ a MŠ Louka u Litvínova (28)
ZŠ a MŠ Malečov (31)
ZŠ a MŠ Staré Křečany (91)
ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny (89)
ZŠ Panenský Týnec (932)
ZŠ a MŠ Lipová (173)

Celkem hlasů: 1344

Projekt Propojená škola

Hlavním cílem projektu je realizace souboru aktivit zaměřených na zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, zkvalitnění výuky na školách prostřednictvím zavádění moderních a atraktivních metod vzdělávání s prvky eLearningu, na rozvoj partnerství mezi školami v regionu Ústeckého kraje v souladu s DZVRVS ÚK. Prioritou projektu je podpora malotřídních škol ze znevýhodněných regionů ÚK - Šluknovsko, Lounsko, Mostecko.

Doba trvání projektu: 1.12.2009-30.11.2011

Prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit projektu chceme vytvořit podmínky pro kontinuální zvyšování kvality počátečního vzdělávání cílových skupin se zaměřením na podporu individuálního potenciálu žáků, na oblasti rozvoje tvořivosti, řešení problémů, vyhledávání a zpracování informací, využití nových technologií ve vzdělávání a na rozvoj fungující kooperace ve vztahu učitel-žák.
Souborem aktivit projektu budeme reagovat na aktuální potřeby a progresivní trendy ve vzdělávání a doplníme tak velmi efektivně znalosti a praktické dovednosti cílových skupin v regionu, s vazbou na dlouhodobý záměr ÚK.
Realizace aktivit projektu pozitivně ovlivní budoucí kvalitu výuky na základních školách v Ústeckém kraji.

Dílčí cíle:
Realizovat cíle projektu za podpory 2 informačních seminářů, sérií vzdělávacích modulů pro učitele/žáky motivační soutěží, provozem E-center samostatného studia, implementací školních vzdělávacích a informačních systémů (portálů), zpracováním ucelené metodické příručky a dalšími podpůrnými akcemi projektu.

a) Oslovit a motivovat cílovou skupinu a prezentovat aktuální formy, metody a praktické možnosti eLearningového vzdělávání. Zmonitorovat zkušenosti a potřeby cílové skupiny ve vztahu k zavádění ICT do výuky i mimo ni, zmapovat předešlé zkušenosti popř. další poznatky. Na základě monitoringu přizpůsobit praktickou část aktivit projektu a maximálně tak zohlednit potřeby cílové skupiny ve vztahu k efektivitě vzdělávacích aktivit projektu.

b) Rozvinout znalosti, schopnosti a dovednosti žáků zaměřené na motivaci k praktickému využití ICT ve výuce i mimo ni, osvojení si práce s eLearningovým prostředím a na správu školních portálů a to prostřednictvím série 10 vzdělávacích kurzů s podporou elektronických modulů pro celkem 100 žáků. Délka jednoho kurzu celkem 8 hodin, kurz – 2 části.

c) Rozvinout a doplnit praktické dovednosti učitelů v oblastech využití a praktického zavádění školních vzdělávacích portálů a jejich administraci a správu a to prostřednictvím série 3 vzdělávacích kurzů s eLearningovou podporou pro celkem 30 učitelů. Délka jednoho kurzu celkem 5 hodin prezenčně 10 hodin eLearning (rozdělit kurzy dle oblasti)

d) Podpořit a zefektivnit partnerství a vazby mezi učitelem a žákem prostřednictvím podpory cílené kooperace při tvorbě školních komunikačně - vzdělávacích portálů, a to pomocí cíleného rozdělení kompetencí při přípravě a provozu portálu.

e) Podpořit vývoj a realizaci ucelených interních školních komunikačně - vzdělávacích portálů v celkem 10 školách na území Ústeckého kraje (prostřednictvím aktualizace a implementace administračního softwaru žadatele) zaměřených na: 

  • využití ICT s prvky eLearningu, včetně autotestování, které zefektivní mimoškolní přípravu žáka a rozvoj klíčových kompetencí 
  • komunikaci učitel-žák-rodič (el. třídní kniha, diskuse, chat, ankety apod.) 
  • využívání tzv. e-knihoven, sdružujících elektronické učebnice, multimediální prezentace, studijní opory 
  • prezentaci školy a ESF

f) Podpořit vytvoření tzv. E-center samostatného studia v celkem 10 školách na území Ústeckého kraje a vybavit je IT technikou včetně připojení na internet a potřebným software (podpořené osoby – návštěvníci centra – žáci školy a učitelé)

g) Podpořit rozvoj partnerství a sítí jednotlivých škol v rámci ÚK a prohloubit spolupráci a přenos zkušeností mezi jednotlivými typy škol, včetně spolupráce se vzdělávacími institucemi a vysokými a středními školami a to prostřednictvím

  • realizací 2 konferencí s tematickými workshopy pro celkem 60 osob z řad cílových skupin 
  • zpracováním ucelené metodiky pro zavádění interních školních komunikačně vzdělávacích systému (výhody a rizika portálu – jak jim předcházet, metodika hodnocení práce žáka a učitele, využití portálu pro komunikaci učitel – rodič, a prezentaci školy apod.)

NAHORU TISK